41. DZIEŃ OKUPACJI piątek 22.01 1982 r.

41. DZIEŃ OKUPACJI piątek 22.01 1982 r.

KRONIKA
DZIEŃ 41, 22 I 1982, s.
495

[495] TEKSTY: # //Maszynopis przez kopię:// Kraków, dnia 22 stycznia 1982 roku / JM REKTOR / Akademii Górniczo-Hutniczej im. Staszica w Krakowie prof. dr Antoni Kleczkowski / za pośrednictwem Dyrekcji Instytutu Nauk Społecznych/ W związku z prowadzonymi w Kinstytucie rozmowami weryfikacyjnymi, pragnę – dla uniknięcia wszelkich ewentualnych nieporozumień – złożyć następujące oświadczenie: / 1. Przyjmuję do wiadomości szczególne rygory prowadzenia zajęć dydaktycznych w okresie stanu wojennego określone w zarządzeniu MNSzWiT z dnia 8.01.1982 i przepisach wydanych w jego wykonaniu, / 2. jestem przygotowany do podjęcia realizacji tymczasowego programu, przedstawionego mi dnia 20.01 przez dyrekcję INS, / 3. nie jestem przygotowany do wykładnia, uzasadniania i usprawiedliwiania posunięć władz. / / 16 podpisów/. #

# JAN PAWEŁ II //Maszynopis:// Anioł Pański na Placu św. Piotra 1.01.1982. / Drodzy Bracia i Siostry! / Rok 1982. Rok Pana. Jego są bowiem lata i stulecia i każdy czas. Jemu chwała w nieskończone wieki wieków. Pozdrawiam wspólnie z Wami Nowy Rok, oddając na początku chwałę Bogu, który sam jeden jest Wieczny, Nieograniczony żadnym czasem, sam jest prawdą i miłością, jest Wszechmocą i Miłosierdziem. Sam jeden jest Święty. Jest tym, który jest. Jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym w bezwzględnej jedności Bóstwa. Pozdrawiam więc wspólnie z Wami ten Nowy Rok w Imię Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Nie ma bowiem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Imieniem Jezusa Chrystusa ogarniam ten Rok, aby stał się czasem zbawienia dla Kościoła i świata. / W imię Jezusa Chrystusa mówię do  t e g o  roku “Niech cię błogosławi i strzeże, niech Pan rozpromieni swe oblicze nad tobą, niech cię obdarzy łaską, niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem. Są to słowa z dzisiejszej liturgii. Słowa liturgii wypowiedziane w pierwszym dniu Nowego Roku są skierowane do każdego człowieka i zarazem do wszystkich ludzi, są skiero-

KRONIKA
DZIEŃ 41, 22 I 1982, s.
496

[496] wane do narodów i państw, do całej ludzkiej rodziny. Niech cię Pan obdarzy pokojem – słowa te wypowiada kościół z samej głębi tajemnicy wcielenia tajemnicy Narodzenia Boga w ludzkim ciele. / Słowa te wiąże dziś Kościół z Boskim macierzyństwem Maryi, zapisuje je niejako w sercu Matki. Poprzez serce Matki wypowiadam te noworoczne słowa z myślą o wszystkich ludziach i wszystkich ludach na okręgu ziemi. /…/ / W sposób szczególny wypowiadam błogosławieństwo dzisiejszej liturgii z myślą o mojej Ojczyźnie, o Narodzie, którego jestem synem, “niech Cię Pan obdarzy pokojem”. I w ten sposób szczególny zamykam te słowa w sercu Matki. Od 600 lat ta Matka jest obecna na polskiej ziemi poprzez swój Jasnogórski Wizerunek. Rok 1982 jest rokiem Wielkiej Jubileuszu. Wobec Matki Jasnogórskiej powtarzam z myślą o mojej Ojczyźnie: Niech ci Pan oszczędzi przemocy, stanu wojennego, niech cię obdarzy pokojem. / Wszystkim ludziom, którzy w ciągu tych dni modlą się za Polskę – dziękuję prosząc o modlitwę. Chodzi o sprawę doniosłą nie tylko dla jednego kraju, ale dla dziejów człowieka. Niech modlitwa stanie się siłą  moich Rodaków i naszą – jak tyle razy w ciągu stuleci. / Aby nie zostało zmarnowane dziedzictwo praw człowieka, prawdziwej wolności i pokoju, które jest dziełem pokoleń, aby nie zostało zmarnowane dziedzictwo tych ostatnich trudnych miesięcy – na progu Nowego Roku składam to dziedzictwo w sercu Matki, w sercu Jasnogórskiej Matki. /anioł Pański i błogosławieństwo/ /Widząc liczne transparenty popierające Solidarność Ojciec Święty powiedział:/ / Widzę tu na Placu św. Piotra tyle napisów “Solidarność” – dziękuję, bardzo dziękuję, za ten wyraz solidarności z “Solidarnością”. To słowo mówi o wielkim wysiłku, którego dokonali ludzie pracy. Ludzie pracy mają prawo tworzenia samodzielnych związków, których zadaniem jest strzec ich społecznych, rodzinnych oraz indywidualnych praw. Taką naukę Kościół głosił zawsze, a w szczególności od “Rerum Novarum” do “Laborem exercens” jako elementarny wykładnik sprawiedliwości społecznej i pokoju społecznego. Słowo “Solidarność!” które tu widnieje na tyle transparentach mówi o wysiłku zmierzającym do takiej właśnie sprawiedliwości i pokoju. Stąd jest ono szeroko znane i przyjmowane

KRONIKA
DZIEŃ 41, 22 I 1982, s.
497

[497] z szacunkiem na całym świecie. “Solidarność” należy do współczesnego dziedzictwa ludzi pracy w mojej Ojczyźnie i powiedziałbym – także w innych narodach. Dziedzictwo to wraz z owocem 1000-lecia dziejów i kultury składam w sercu Matki na Jasnej Górze – i składam je w skarbcu doświadczeń ludzi pracy w całym świecie. Jest to cząstka powszechnego dobra, sprawiedliwości i pokoju. /…/ # //Maszynopis:// Notatka o obozie w Jaworze /koło Drawska/ przeznaczonym dla internowania intelektualistów i artystów. Mieści się on w budynku wczasowym, gdzie na parterze ulokowano kobiety /pod nadzorem służby kobiecej/, mężczyzn zaś na piętrze. Teren obozu jest bezustannie patrolowany /kordon patroli jest podwójny/, dowódcą jest wojskowy w stopniu majora. Internowani mają dobre warunki, a wyżywienie nawet bardzo dobre, mogą się też wzajemnie porozmawia, korzystać z radia, spacerować. Wszystko to wskazuje, że jest to chyba obóz pokazowy. / Dwa razy w tygodniu \wtorek i piątek/ byli dowożeni nowi internowani i zabierani zwolnieni – przez helikopter, który przylatywał z Warszawy /na pokładzie pułkownik Romanowski/. Zwalniani z obozu mogli także zabierać korespondencję, p skontrolowaniu jej przez komendanta. Internowani, którzy mieszkali poza Warszawą, przybywali samochodami. / Liczba osób przebywających w obozie do dn. 24.XII – 56, z tego zwolniono 10 osób: / zwolnieni 18.XII: Jacek Bocheński, Władysław Kunicki, Ryszard Konczyński, Michał Komar, Jerzy Markuszewski /zwolnieni 23.XII: Andrzej Kijowski, Andrzej Werner, Ryszard bugaj /ekspert solidarności – ekonomista/, Roman Wyrzykowski /z Rzeszowa, bez nogi/ / zwolniony 24.XII: Julian Kornhauser /z Krakowa/  /Nadal znajdowali się w obozie: Władysław Bartoszewski, Tadeusz Mazowiecki, Andrzej Szczypiorski, Eugeniusz Kloc, Wiktor Woroszylski, Sławomir Kozłowski /Lublin;, Andrzej Bogusławski, Stefan Kudlicki, Bronisław Komorowski, Aleksander Małachowski, Jerzy Holzer, Andrzej Tyszka, Marzena Kęcik, Wiesław Kęcik, Stefan Niesiołowski /Łódź;, Teresa Bogucka, Jacek Bierezin, Anka Kowalska, Stefan Amsterdamski, Ryszard Gawroński /Kielce/, Andrzej Drawicz, Stanisław Ugniewski, Jerzy Matyjek /Toruń/, Grzegorz Boguta, Dariusz Kupiecki, Ludwik Chełmicki, Jerzy Wocial, Halina Mikołajska, Tomasz Umiński, Piotr Topiński, Piotr Wierzbicki, Małgorzata Łukasiewicz, Maria Wosiek,

KRONIKA
DZIEŃ 41, 22 I 1982, s.
498

[498] Halina Suwała, Maciej Rayzacher, Jan Walc, Marian Kallas, Waldemar Kuczyński, Andrzej Wierusz, Marek Tabisz, Janusz Przewłocki, Janusz Szpotański. # # // Maszynopis:// /Anioł Pański i błogosławieństwo/ Widząc liczne transparenty popierające “Solidarność”… //itd. jak na s. 41/2 niniejszego DO wiersz 10 od dołu – do końca tego tekstu, a następnie:// / długie oklaski, po nich Ojciec Św. dodaje:/ Mówiłem o mojej ojczyźnie w języku włoskim, ponieważ widzę napis: “Komitet Przyjaciół Polski” a są to Włosi. Moi rodacy mają trudności z przyjazdem w tym okresie do Rzymu. Pragnąłem powiedzieć jeszcze raz o “Solidarności, o mojej ojczyźnie – znajduję się tutaj na placu św. Piotra we Włoszech, na tej ziemi, w tej ojczyźnie, która przyjęła mnie jak swego – tak jak kiedyś przyjęła św. Piotra. Jeszcze raz wam dziękuję za to przyjęcie, za tę solidarność. #

# W I A D O M O Ś C I / Nr 7 Biuletyn Informacyjny NSZZ “S” Region Mazowsze / Przepisz, podaj dalej. / 30.2.81 r. / —–/ Stan wojenny – pogwałcenie Konstytucji. / Wg art. 33 Konstytucji do zakresu uprawnień Sejmu PRL należy uchwalenie postanowienia o st. “W”. Wg Konstytucji wprowadzenie stanu wojennego może być powzięte jedynie: a/ w razie dokonania zbrojnego napadu na PRL b/ gdy z umów międzynarodowych wynika konieczność wspólnej obrony przeciwko agresji /A. Burda “Polskie prawo państwowe” str. 227/ / Polowanie na Bujaka / Zb. Bujak – przew. ZR Mazowsze przebywa nadal na wolności. Organom ścigania nie udało się dotychczas go złapać. W wozach milicyjnych wiszą listy gończe za Bujakiem. Nasi dobroczyńcy z MO i SB urządzają polowania na ludzi, jak za czasów okupacji. Pamiętajmy, że ścigani w tej chwili ludzie są w większości działaczami “S”. Pomagamy im, jeśli nadarzy się okazja. / Nowi ludzie, nowa organizacja. / Po spacyfikowaniu strajku wrocławskich zakładów pracy rozwiązano 3 przedsiębiorstwa /m.in. Polar/ i zapowiedziano nabór nowej kadry pracowniczej. Na siedzibie ZR NSZZ “Solidarność” wywieszono tabliczkę z napisem WRZZ. / Relacje naocznych świadków – Gdańsk. / 17.12. rano strajk w Stoczni Gdańskiej załamał się. Wjechały czołgi, rozbiły bramę i zniszczyły wiele sprzętu. Były wtedy ofiary śmiertelne. Na stoczni wywieszono wtedy czarne flagi. Gazety podały 400 osób rannych, ale stoczniowcy mówili, że jest ich dużo więcej. Czołgi strzelały ślepymi nabojami, używano także petard. W środę wieczorem widziałem, jak petar-

KRONIKA
DZIEŃ 41, 22 I 1982, s.
499

[499] da urwała chłopcu rękę i poraniła twarz, także wypłynęło mu oko. Drugi dostał petardą, gdy stał na dachu i zabił się spadając. Po wyrzuceniu petard zomowcy używali armatek wodnych. Koło dworca zgromadził się chyba 100 tys. tłum. Ludzie budowali barykady, na ulicach podpalili milicyjną “Nyskę”. Spod stoczni wycofano wojsko, bo było w zbytniej komitywie z robotnikami i do akcji użyto ZOMO. Było ich chyba 2000. Był taki moment, że zostali by zgnieceni w tłumie. Na dworcu w Gdańsku nie można było wysiąść, bo na peron wjechał wóz pancerny, rzucał petardy, rozpryskiwał jakąś ciecz i gazy łzawiące. Ludzi mówili, że na stocznię weszła procesja z księdzem, którego potem aresztowano. Dojścia do pomnika Ofiar Grudnia 70 bronił potrójny kordon zomowców. W mieście ciągle coś się działo. Było pełno dymu i gazu, były pożar i wciąż rozległy się strzały. / Kulisy działań Wrony. / Dotarło do nas sprawozdanie ze spotkania 30 dyrektorów największych zakładów pracy z przedstawicielami rządu. Podajemy fr-ty noty informacyjnej przesłanej gen. Jaruzelskiemu. / 22.12. odbyła się narada dyrektorów 30 przedsiębiorstw należących do różnych gałęzi przemysłu i usług z terenu W-wy i okolic. Z wypowiedzi dyrektorów wnika, że: a/ w większości zakładów obserwuje się nastroje przygnębienia i nieufności wyrażające się w postawie milczenia i pracy, a w przypadku kobiet modlitwy i pracy. Załogi zakładów pracy, w których interweniowały siły porządkowe przeżyły szok. Ale także obserwuje się wśród nich otrzeźwienie. / b/ młodzież nie widzi perspektyw rozwoju w postaci poprawy warunków materialnych, zwłaszcza mieszkaniowych. Powoduje to frustrację i postawy kontestacyjne. c/ większość aktywu “S” wierzy, że pod odwołaniu stanu “W” możliwy będzie powrót do starych stosunków. Po wprowadzeniu stanu “W” ujawnił się drugi i trzeci garnitur władz związkowych. d/ kadra kierownicza wyższych szczebli /od kier. wydziałów wzwyż/ jest w większości oddana państwu. Natomiast wśród kadry niższej obserwuje się poważne wpływy “S”. e/ wśród załóg występuje nieufność do propagandy zwłaszcza prowadzonej natrętnie i nieumiejętnie. Powszechnie krytykowana jest działalność TV w okresie stanu “W. f/ w aparacie partyjnym i wśród aktywu występuje tendencja do nadmiernej aktywności i działań odwetowych. Prowadzi to do występowania podziałów między partyjnymi i bezpartyjnymi,

KRONIKA
DZIEŃ 41, 22 I 1982, s.
500

[500] i to  może stwarzać wrażenie, że państwo potrafi działać tylko “pod osłoną luf! g/ tam gdzie po wejściu w życie ustawy o samorządzie pracowniczym samorządy zostały wybrane są on w większości opanowane przez “S”. Ustawa o samorządzie stwarza jego organom “komfort władzy” tzn. odpowiedzialności. / Najważniejsze wnioski i postulaty. / a/ Niezbędne jest natychmiastowe wdrażanie reformy. Nie możemy dopuścić do powstania próżni w związkach zawodowych. Na terenie zakładów pracy powinny powstawać zw. zawodowe i samorządy pracownicze. W większości trzeba będzie doprowadzić do zmiany składów wybranych samorządów, m.in. należałoby wprowadzić wymóg wieloletniego stażu, co autentycznie wyeliminowałoby większość aktywistów “S”, weryfikacja kadr jest konieczna, należy ją jednak przeprowadzić bez nadgorliwości i bez działań o charakterze odwetowym. Warunkiem odzyskania zaufania wśród załóg są: poprawa jakości propagandy, prowadzenie szerokich rozmów z ludźmi. / Ze sprawozdania wynika, że Wrona chce zlikwidować wszystko, co społeczeństwo polskie wywalczyło od sierpnia 1980 r. Chce zlikwidować zorganizowane samorządy, chce zmienić “S” w nowy CRZZ. Chce doprowadzić do sytuacji, w której ludzie pracy nie mieliby prawa protestować przeciwko niesprawiedliwości i wyzyskowi. / DRUK: NIEZALEŻNA I SAMORZĄDNA DRUKARNIA POLOWA im. OFIAR SOCJALISTYCZNEGO WSPÓŁZAWODNICTWA PRACY. TOWARZYSZE KOMUNIŚCI: NA DARMO SIĘ MĘCZYCIE? “ORŁA WRONA NIE POKONA” # //Był to maszynopis 2-stronicowy, 1-stronnie pisany, z dużym odstępem, bez specjalnego wykorzystywania miejsca.// #

# //Ulotka formatu A4, naklejona w tramwaju, wydrukowana techniką linorytu luk sitodruku, w kol. czerwonym:// Solidarność była, jest i będzie. #

# //Rysunek na pap. kredowym, kolorem czarnym, b. wyraźny, technika nieznana, form. A7, podawany z rąk do rąk, przedstawiający ptaka z łysą czaszką, w czarnych okularach, w kurtce wojskowej, z naramiennikami generalskimi, krzyżem orderu na piersi. Podpis:// W.R.O.Na generał ZOMOZA herbu “Ślepowron”. #

FAKTY # Napis na wejściu do magazynów Kurii na ul. Wiślnej “Osobom indywidualnym wydają wyłącznie parafie. //Nawet nie jest podane co wydają.// # Tabliczki

KRONIKA
DZIEŃ 41, 22 I 1982, s.
501

[501] Zarządów okręgów branżowych ZZ są zdjęte z bramy gmachu na pl. Szczepańskim. # //Czyżby zrobiono to równocześnie ze zdjęciem tabliczek ZR “S”?// # Na mieście prawie nie widać patroli, tylko czasem samochody milicji. # Ze sprzedaży wycofano wydrukowany już numer 4/81 “Zeszytów Prasoznawczych”. # Teatr Kameralny wznowił “Emigrantów” Mrożka. Sala pełna. # W aptekach brak wszelkich syropów. # W drogeriach pojawił się szampon. Kosztował 30 zł – teraz 113. # Po całej serii ręcznie pisanych ogłoszeń “Zaginął mały czarny piesek…” nareszcie ogłoszenie: “Komu zginął mały czarny piesek….” #

ZE ŹRÓDEŁ WIARYGODNYCH # Nadal  krążą sprzeczne pogłoski o losie M. Gila. Osoby związane z ZR Małopolska twierdzą, iż na początku zeszłego tygodnia aresztowano ok. 100 osób, które miały jakiekolwiek z nim związki, a więc przyjaciół, znajomych itp. Osoby te pytano przede wszystkim o miejsce pobytu Gila. Wypuszczono ich całkiem niespodziewanie w środę 13.1. w okolicznościach wskazujących na to, że Gila zatrzymano. Przerwano np. w pośpiechu jedno z przesłuchań nt. miejsca pobytu Gila. Fakt zatrzymania Gila miał potwierdzić strażnik więzienny, który pytany przez wychodzących z aresztu o to,, czy Gila mają, skinął głową. Inni strażnicy zachowywali kamienne milczenie. Uczennica jednego z liceów ogóln., której ojciec jest wysokim funkcjonariuszem milicji lub wojska, powiedziała, że jej ojciec otrzymał w zeszłym tygodniu biuletyn informacyjny rozprowadzany wśród MO i wojska, w którym jako pierwsza była zamieszczona informacja o aresztowaniu Gila. Krążą też jednak informacje całkiem przeciwne. Wg jednej z nich do środy 20. stycznia rano Gil nie został aresztowany. Stwierdziła to podobno kompetentna osoba z KK PZPR, która mówiąc nawiasem wyraziła się o nim z sympatią. Powiedziała też, że bardzo by go chcieli mieć. Mówi się też, że gdyby Gil został faktycznie aresztowany, to władze na pewno by się tym pochwaliły. Jedna z pogłosek mówi, że Gil miał się ukrywać w klasztorze, ale zrezygnował z tego i przez ostatnie 2 tyg. do 13.1. miał mieszkać u swoich przyjaciół, których mieszkanie opuścił dzień lub dwa przed aresztowaniem. Miał też podobno załatwione mieszkanie w konsulacie amerykańskim, gdzie miał się dostać z sąsiedniej kamienicy. Zrezygnował z tego jednak, rzekomo dlatego, aby nie narażać konsula. Przeniósł się więc do innych znajomych, skąd wzięła go

KRONIKA
DZIEŃ 41, 22 I 1982, s.
502

[502] milicja. Nie ma jednak żadnych informacji od naocznych świadków aresztowania. # # W artykule GDE “Telpod – rok próby” zabiera m.in. głos dr inż. Z. Słomski. W listopadzie i grudniu 81 toczyło się przeciw niemu postępowanie w dzieln. komisji kontroli partyjnej Podgórze i wszystko wskazywało na to, że otrzyma jakąś karę za udowodnione mu przekroczenia. //A dzisiaj wszystko jest już w porządku.// #

LUDZIE MÓWIĄ # 20 lub 21 stycznia złapano M. Gila. # W krakowskich zakładach pracy wynotowuje się numery maszyn do pisania. # W pisemnym sprawozdaniu KW do KC składanym okresowo znalazł się akapit nt. nastrojów pracowników OBP, popartych wynikami badań ankietowanych, przeciwnych stanowi woj. # Życie Literackie ukaże się 7.II. Ma wychodzić także Literatura i Polityka. # W redakcji Kultury w W-wie zweryfikowano tylko Horodyńskiego i Toeplitza. # Wg lekarza z Katowic, który miał dyżur w dniu pacyfikacji jednej z kopalni ZOMO używało do bicia pałek gumowych z przymocowaną na końcu na krótkim łańcuszku kulką metalową dziobatą /z przyspawanymi kolcami/. Broń ta zadawała rany szarpane. Lekarze musieli zakładać b. wiele szwów. Twarze były zmasakrowane, oderwane uszy itp. #

OPINIA # Sprzątaczka mieszkająca na wsi olkuskiej mówi: nie powinno się znosić godziny milicyjnej, bo przez to taki jest spokój, nie ma rozbojów. #

DOWCIP # Sposób na likwidację kryzysu energetycznego w Polsce: Otworzyć granice, ostatni gasi światło.

PRASA # TL. – “Mazowsze” wyjechało do USA i Kanady. //Nie boją się, że nie wróci?// – Od 25.1. wzrosną ceny prasy. Gazeta będzie kosztowała 4 zł. # GDE. – Kawiarnia Telimena sprzedaje  już tylko po pół kawy. Można te pół kawy zamawiać wielokrotnie. # GDW. – Zmiany w kierownictwie KW PZPR w Gdańsku. Rezygnację złożyło 2 dotychczasowych sekretarzy KW. Na ich miejsce powołano dotychczasowego dyrektora nacz. Zjednoczenia Bud. Przem. Północ i Edwarda Kijka – członka Egzekutywy KW, z-cę dowódcy Obrony Wybrzeża, pełniącego równocześnie obowiązki z-cy dowódcy Garnizonu Gdańskiego ds. politycznych. Równocześnie dokooptowano w skład Egzekutywy KW kontradmirała Ludwika Dutkowskiego – szefa Zarządu Politycznego Marynarki Wojennej i z-cę d-cy Marynarki Wojennej oraz Jerzego Andrze-

KRONIKA
DZIEŃ 41, 22 I 1982, s.
503

[503] jewskiego – komendanta woj. MO w Gdańsku. //A więc dalsza militaryzacja aparatu nie tylko administracyjnego ale i partyjnego.// – 25.1. gdańska rozgłośnia PR wznowi działalność. #

POLSKIE RADIO # Ustawę o ZZ Sejm rozpatrzy “w odpowiednim czasie”, natomiast ustawę o Trybunale Stanu – w lutym. – Sejm interesuje się sprawą internowanych przez swoją Komisję Spraw Wewnętrznych, która podjęła sprawę kontroli warunków w jakich przebywają internowani. Szereg posłów odwiedziło internowanych i interweniowało w konkretnych ludzkich sprawach, wtedy kiedy trzeba było pomóc internowanym lub ich rodzinom. – Informacje radiowe pochodzą z: narady sekretarzy organizacyjnych KW PZPR, narady sekretarzy KW PZPR od spraw rolnictwa; spotkania Siwaka z aktywem budowlanym woj. zielonogórskiego, konferencji prasowej dla prasy zagranicznej marszałka Sejmu Gucwy. //Wszystko w Polsce sprowadza się więc znowu do konferencji.// – Optymistyczny wariant wydobycia węgla na 82 r. przewiduje liczbę 175 mln ton. – W I kwartale 82 r. ma nastąpić wzrost eksportu węgla. – Ma być przyspieszone uchwalenie ustawy m.in. o odznaczeniach dla górników //Następny nowy przywilej.// #

TVP # DTV. – Zaczyna się wiadomością o Roku Szymanowskiego. //Junta jest miłośniczką kultury.// – Na Prezydium Rządu przedyskutowano nowy wariant podwyżek cen, który bardziej odpowiada ludności. Zaakceptowano system kontroli cen na artykuły przemysłowe produkowane przez przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa po otrzymaniu uprawnień do samodzielnego ustalenia cen, śrubują je. Oznacza to, że nie dojrzały do reformy. Wprowadzi się więc sankcje za wprowadzanie cen nieuzasadnionych //a jakie są uzasadnione?//. Przewiduje się też możliwość narzucenia przedsiębiorstwom cen na artykuły powszechnego użytku dla ochrony konsumenta //Oznacza to kontynuację nakazowego systemu kierowania gospodarką, który reforma miała zlikwidować.//- W Wieżowcu mieszkalnym w Łodzi nastąpił wybuch gazu. 10 osób rannych, 2 ciężko, cały blok grozi zawaleniem. – 25.1. rozpoczną zajęcia akademie artystyczne, a np. 24.1. dom “dziekanka” w W-wie. – Puchar Beskidów w skokach narciarskich rozgrywany jest w tym roku tylko w obsadzie

KRONIKA
DZIEŃ 41, 22 I 1982, s.
504

[504] krajowej. – Po miesięcznej przerwie wznowiono działalność hotelu “Kasprowy” w Zakopanem. – Kolaborantem-intelektualistą jest dzisiaj prof. Konrad Górski. # # DTV 3. – Do projektu Karty Nauczyciela wprowadzono poprawki rządowe polegające – jak podano – tylko na zmianie sformułowań. Jedną ze zmian jest przesunięcie o rok obniżki liczby godzin pracy w tygodniu. – Relacja z zakładu przemysłowego: jest spokojnie, stan woj. zakończył kradzieże i rozboje, jakie były, ludzie zaniepokojeni są nowymi cenami. – Relacja z woj. płockiego. Ludzie wracają już po powodzi do domów. Utworzono specjalne patrole MO i ORMO dla zabezpieczenia opuszczonych przez powodzian domów przed rabusiami z całej Polski. – Wyroby Polleny od połowy stycznia podrożały przeciętnie o 100 %. #

RADIO ZACHODNIE # RWE. – Wśród internowanych i aresztowanych po wprowadzeniu stanu woj. znalazło się 7 delegatów na IX Zjazd partii. Pochodzą oni głównie z Torunia. # GA. – Przeszło stu polskich intelektualistów wystosowało w ubiegły czwartek list do Sejmu / a nie do WRON, którą uznają za organ nielegalny/ i do prymasa Glempa, b. ostro protestujący przeciwko stanowi woj. i i zmuszaniu ludzi do podpisywania deklaracji lojalności. List podpisali m.in. J. Stryjkowski, D. Olbrychski, Tad. Konwicki, Falk, Kieślowski, Waldemar Świeży, Stefania Woytowicz i prawdopodobnie Wajda. Akcja zbierania podpisów trwa. – W liście pasterskim, który ma być odczytany w niedzielę, Episkopat potępia stan woj. i żąda przywrócenia swobód zawieszonych przez reżim wojskowy. – Stefan Bratkowski, który ma przebywać w ukryciu, w liście otwartym b. stanowczo potępił działania władz, rujnujące polską gospodarkę, paraliżujące życie społeczne, kulturalne i polityczne. Twierdzi, że partia wykopała przepaść dzielącą ją od polskich robotników. Odrzuca oskarżenie “S” o dążność do zdobycia władzy. Niezależnie od kryzysu Polska nie zginie. Władze muszą zawrzeć rozejm i przystąpić do negocjacji z przywódcami “S”. – Wiceminister spraw wewnętrznych Stachura stwierdził, że 4900 osób spośród internowanych znajduje się nadal w areszcie. – Bp. Domin oświadczył, że nieprawdą jest, że internowani

KRONIKA
DZIEŃ 41, 22 I 1982, s.
505

[505] byli trzymani na mrozie lub byli torturowani. Były akty brutalności w chwili a-resztowania. – We Wrocławiu przedszkolanki przechodziły specjalne przeszkolenie, które miało na celu nauczyć je wyciągania od dzieci wiadomości nt. ich domów i rodziny. Inaczej mówiąc uczy się je, jak dzieci mają szpiegować rodziców. Np. polecano im pytać dzieci, kto w domu pisze na maszynie, żeby w ten sposób złapać ew. kogoś, kto przepisuje ulotki. – 7 polskich marynarzy ze statku Zabrze poprosiło o azyl w Houston w USA. # # #

Share:

Author: KSW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *