187. DZIEŃ OKUPACJI czwartek 17.06.82

KRONIKA
DZIEŃ 187. 17 VI 1982, s.1
263

187. DZIEŃ OKUPACJI czwartek 17.06.82

[1263] DOKUMENTY # //Pismo A5, poziome, na druku kserografowanym z maszynopisu, z wypisanymi na maszynie danymi:// NK/727/82 //czerwona pieczęć pozioma:// “CEBEA” Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przem. Budowy Urządzeń Chemicznych ul. Dzierżyńskiego 114/116 30-133 Kraków 0029593 19 / Kraków, 14.05.1982 r./ Ob. …XY… kom. Org. …NN… / W oparciu o ART. 108 § 1 Kodeksu Pracy, udzielam obywatelowi/lce/ kary / …upomnienia… / po wysłuchaniu wyjaśnień Obywatela /lki/ w dniu 15.05.1982 r. za nieprzestrzeganie przez obywatela /lkę/ ustalonego porządku i dyscypliny pracy w OBR “Cebea” poprzez udział w zorganizowanym przestoju przed zakładowym kioskiem “RUCHU” w dniu 13.05.82 w godz. 12.00 – 12.15, pomimo że kiosk w tym czasie był nieczynny o czym informowała wywieszka. / Jednocześnie potrącam obywatelowi /lce/ 25 % premii za II kwartał 1982 r. / Od niniejszej kary przysługuje Obywatelowi /lce/ prawo wniesienia odwołania w terminie 3-ch dni od daty doręczenia pisma. / Rozdzielnik / 1 x adresat / 1 x Kier. Kom. Org. / 1 x EZ / 1 x FF / 1 x NK / //czerwona pieczęć podłużna: //Kierownik Działu Spraw Osobowych i Szkolenia Zawodowego Włodzimierz Nowak //podpis nieczytelny, druga czerwona pieczęć podłużna:// DYREKTOR dr inż. Stanisław Cichocki //podpis nieczytelny// #

# //Kopia rękopisu przez kalkę: tytuł, nazwisko imię, stanowisko, i dalej:// Do Pana Dyrektora O.B.R. “Cebea” w/m / dotyczy: odwołania od kary porządkowej /Pismo NK/727/82 z dnia 14.05.1982 r. – wręczone 15.05.82 r./ / Na mocy art. 112 K.P. odwołuję się od nałożonej na mnie kary. Wnoszę zarzuty natury formalnej: / – podstawa – art. 109 § 2 K.P. mówi: “Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika”: / Przed wręczeniem pisma nikt nie żądał ode mnie składania wyjaśnień/, / – art. 108 § 1 stosuje 2 kary: upomnienia i nagany, natomiast § 2 omawianego artykułu ogranicza zastosowanie kar pieniężnych wyłącznie do wyspecyfikowanych w tym przepisie ciężkich przekroczeń pracowniczych, / – w przedłożonym j.w. piśmie zastosowano wobec mnie karę upomnienia w oparciu o art. 108 § 1, z dalszej treści omawianego pisma wynika, że

KRONIKA
DZIEŃ 187. 17 VI 1982, s.1
264

[1264] stosuje się również drugą karę – karę pieniężną – co nie jest zgodne z K.P., a mianowicie: “…za jedno przewinienie pracownika może być wymierzona tylko jedna kara przewidziana w kodeksie…” /str. 349, Kodeks Pracy, opracowanie Ludwik krakowski/. / Ponadto stawiam zarzuty natury merytorycznej: / – zarzucanego mi wykroczenia nie popełniłem, / wyjaśnienie: dnia 13.05.82 r. o g. 11.45 wyszłam z budynku B w sprawie służbowej do Kierownika Kadr p. W. Nowaka, a po drodze chciałem kupić w kiosku papierosy, zauważyłem obecność sprzedawczyni, ale kiosk był nieczynny. udałem się więc zgodnie z zamiarem do Działu Kadr, po odbiór sprawozdania GUS. Od p. W. Nowaka pożyczyłam 3 papierosy, bo słyszał jak się uskarżałam na ich brak. Po załatwieniu spraw służbowych udałam się do budynku B. Po drodze zauważyłam kolejkę pod kioskiem “Ruch”, do której się przyłączyłam z zamiarem zrealizowania zakupu. Tam dowiedziałam się, że pracownicy czekają na pastę do zębów. Okazało się, że posiadam odpowiedni numer do tegoż zakupu. /ó Usprawiedliwiając w ten sposób swoją obecność pod kioskiem “Ruch”, można mi zarzucić uchylenie się samowolnie od wykonania pracy, lecz nie można przyjąć tego faktu za opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia. Co w świetle panujących zwyczajów w Ośrodku jest również bezpodstawne, ponieważ realizacja zakupów na terenie zakładu była od dawna widoczna i nagminna, a zatem odbywała się za zgodą Dyrekcji, ponadto żaden regulamin wewnętrzny nie zabrania korzystania z możliwości zakupu np. papierosów w kiosku “Ruch”, który znajduje się na terenie Ośrodka. / O zorganizowanym przestoju w “CEBEA” dowiedziałam się dopiero z pisma dot. nałożenia na mnie kary, nic mi nie było wiadomo o działaniu inicjatywnym zmierzającym do zorganizowania przestoju w pracy. / Proszę o odpowiedź w przewidzianym administracyjnym trybie./ //podpis// / Kraków, dn. 18.05.82 r. //adnotacja innym charakterem pisma:// NR wpłynęło dn. 17.05.82 r. //podpis nieczytelny// #

# //Pismo form. A4, pionowe, kserografowane z maszynopisu: Pieczęć pozioma, czerwona o treści jak w pierwszym piśmie na str. poprzedniej, dalej:// NK/816/82 / Kraków dn. 25.V.82 / Ob. …XY… w/m / Dot.: udzielonej kary z art. 108 § 1 Kodeksu Pracy. / W związku z odwołaniem Obywatela /ki/ z dnia 17.V.1982 r. dot. uchylenia kary za naruszenie porządku i dyscypliny pracy w dniu

KRONIKA
DZIEŃ 187. 17 VI 1982, s.1
265

[1265] 13.V.1982 r. w godz. 12.00 – 12.15, zawiadamiam, że po przeanalizowaniu argumentów zawartych w treści odwołania nie znalazłem podstaw do uchylenia kary. / Opuszczenie stanowiska pracy w godz. 12.00 – 12.15 w dniu 13.V.1982 r. w celu dokonania zakupów w zakładowym kiosku “Ruch” przy uwzględnieniu faktu, iż o czasowym nie prowadzeniu sprzedaży obwieszczała stosowna wywieszka – stanowi naruszenie porządku i dyscypliny pracy, co uzasadnia nałożenie kary. /Surowsze potraktowanie tego naruszenia nakazują warunki stanu wojennego. / Faktu obecności w kolejce pod kioskiem w dniu 13.V.1982 r. w godz. 12.00 – 12.15 Obywatel nie kwestionuje. / Stanowisko moje jest ostateczne. / //Pieczęć podłużna:// DYREKTOR dr inż. Stanisław Cichocki //podpis nieczytelny// #

# //Kopia rękopisu przez kalkę, form. A4, pionowy: tytuł, imię i nazwisko, stanowisko, i dalej: //Kraków, dnia 7.06.82 r. // Do Zakładowej Komisji Rozjemczej przy C.B.R. “CEBEA” w/m / dotyczy: kary porządkowej – pismo NK/727/82 z dnia 14.05.82 r. / W wyniku ostatecznej decyzji DN, podtrzymującej nałożenie na mnie kary porządkowej, oraz potrącenia 25 % premii za II kw. 1982 r., mimo składanego odwołania wnoszącego zarzuty natury formalnej i merytorycznej do w/w pisma NK/727/82. Proszę uprzejmie o ponowne zapoznanie się z dokumentami i anulowanie nałożonej na mnie kary porządkowej. //podpis// #

# //Maszynopis, przez kalkę, na 2 art. A4, jednostronnie: // KOLEGIUM ds. WYKROCZEŃ przy Naczelniku Dzielnicy Kraków-Śródmieście 31-001 Kraków. Grodzka 65 nr. rej. 2480/82 / O R Z E C Z E N I E / Kolegium w składzie: Przewodniczący: Stanisław Paryła, Członkowie: Henryk Korbowiak, Zygmunt Majewski z udziałem protokolanta: Elżbieta Koprowska / po przeprowadzeniu w dniu 14 maja 1982 r. w Krakowie rozprawy w postępowaniu zwyczajnym przyspieszonym w sprawie ob. Andrzej Janik syna – Józefa urodzonego 10.02.1962 r. zamieszkałego w Kraków obwinionego w dniu 13 maja 1982 r. około godz. 20.00 w Krakowie w Rynku Głównym uczestniczył w zbiorowisku publicznym i nie opuścił go pomimo wezwania organów Milicji Obywatelskiej. / uznaje obwinionego winnym x/ / Zarzuconego mu czynu. / co stanowi wykroczenie z art. 50 KW. / i na podstawie art.

KRONIKA
DZIEŃ 187. 17 VI 1982, s.1
266

[1266] 50 KW w zw. z art. 21 Kodeksu z dn. 12.12. 1981 r. / wymierza karę zasadniczą x/ / Grzywny wysokości 4.000 zł /słownie: cztery tysiące/ z zamianą w razie nie zapłacenia jej niezwłocznie po ogłoszeniu  Orzeczenia na 40 dni /słownie: czterdzieści dni/ zastępczej kary aresztu przyjmując 1 dzień aresztu za równoważny grzywnę w kwocie 100 zł. / ./. / -2- / Ponadto orzeka karę dodatkową w postaci, podano orzeczenie do publicznej wiadomości na przeciąg 7 dni w Zakładzie pracy, oraz koszty postępowania w kwocie 100 zł /słownie: sto złotych/ / U z a s a d n i e n i e /x Ob. przyznał się, że 13.05.1982 r. około godz. 20-ej w Krakowie w Rynku Głównym uczestniczył w zbiegowisku publicznym i nie opuścił go pomimo wezwania Milicji Obywatelskiej. / Celem zabezpieczenia kary grzywny zamieniono na areszt zastępczy. przy wydaniu orzeczenia wzięto pod uwagę szczere przyznanie się do winy i wywołaną skruchę. /  – odwołanie do Kolegium do Spraw Wykroczeń przy – Prezydencie m. Krakowa. / Środek zaskarżenia wnosi się w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia, za pośrednictwem Kolegium, które wydało zaskarżone orzeczenie./ Przewodniczący składu orzekającego / podpis nieczytelny. #

TEKSTY # //Maszynopis przez kalkę na karteczce papieru przebitkowego formatu 1/3 A6, 1-stronnie, doręczona przez nieznaną osobę na portiernię Klubu dziennikarzy w Krakowie w małej kopertce z ręcznie wypisanym nazwiskiem adresata: // 13.06 o godz. 17.00 odbędzie się MSZA za OJCZYZNĘ w kościele w BIEŃCZYCACH. POLACY! Już pół roku trwa wojna wydana narodowi polskiemu przez bolszewicką WRON-ę, Pokażmy, że nigdy nie pogodzimy się z utratą niepodległości i że nawet komunistyczny reżim nie odbierze nam do niej prawa. /RUCH OPORU //Na tekście znak kotwicy PW czerwonym tuszem wysokości ok. 4 cm, przybity pieczątką gumową.// #

# //Maszynopis przez kalkę na pap. A4, jednostronnie, rozłożony b. nieoszczędnie:// W dniu jutrzejszym tj. w środę 16-go czerwca mija sześć miesięcy od tragicznych wydarzeń w kopalni “Wujek”, w których zginęli górnicy. Stan wojenny od momentu jego ogłoszenia pociągnął za sobą nie tylko te śmiertelne

UWAGA!

Brak ciągłości tekstu KRONIKI.

Brakuje dokończenia tekstu 187. Dnia Okupacji

oraz kolejnego Dnia Okupacji 188

Mimo braku ciągłości tekstu zachowano ciągłość numeracji oryginalnych kart KRONIKI.

Share:

Author: KSW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *