135. DZIEŃ OKUPACJI poniedz. 26.4.82 r.

KRONIKA
DZIEŃ 135, 26 IV 1982, s.
1085

135. DZIEŃ OKUPACJI poniedz. 26.4.82 r.

[1085] DOKUMENTY # //Odpis:// Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krakowie Nr WKD 3/82/pf. Kraków, dnia 31 marca 1982 r. Ob. Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. W załączeniu przesyłam: 1. Wezwanie wraz z listą członków Komisji Dyscyplinarnej. 2. Odpis wniosku o ukaranie, z prośbą o bezzwłoczne doręczenie załączonych pism osobie właściwej za pokwitowaniem, które do Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej zwrócić należy zaraz przed terminem w wezwaniu orzeczonym, gdyż brak pokwitowania może spowodować odroczenie rozprawy. Przy doręczeniu winno być uwzględnione, co następuje: W myśl § 26 rozporządzenia Ministra WR i OP z dnia 20.I.1933 r. /Dz.U.Rz.P. Nr 26, poz. 217/ wszelkie doręczenia, które mają nastąpić według tegoż rozporządzenia są ważne i powodują bieg terminów o ile uskutecznione są do rąk własnych obwinionego dorosłego domownika, bądź obrońcy, tudzież do rąk rzecznika dyscyplinarnego lub jego zastępcy. O ile doręczenie nie może być dokonane do rąk obwinionego, dorosłego domownika lub obrońcy, to za doręczenie uważa się złożenie pism władzy służbowej obwinionego. Doręczający wezwanie zaznacza na nim datę doręczenia i żąda, aby na pokwitowaniu również była umieszczona data przyjęcia. Zał. 3. Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej /mgr Stanisław Mitek/ podpis nieczyteln. Pow. w UM nakład 200 egz. za nr 14. #

# //Odpis:// Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krakowie Nr WKD 3/82/pf. Kraków, dnia 31 marca 1982 r. Stawiennictwo obowiązkowe. Wezwanie. W myśl § 11 rozporządzenia Ministra W.R. i O.P. z dnia 20 stycznia 1933 r. o komisjach dyscyplinarnych i postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko nauczycielom /Dz.U.R.P. Nr 26, poz. 217/ zawiadamiam ob. mgr Barbarę Billik – nauczycielkę IV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie pow. – że termin rozprawy głównej w Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej przy Kuratorium OiW Je… sprawie za xxxx naruszenie obowiązków służbowych określonych w art. 3 ustawy z dnia 27.IV.1972 r. – Karta praw i obowią-

KRONIKA
DZIEŃ 135, 26 IV 1982, s.
1086

[1086] zków nauczyciela /Dz.U. Nr 16 poz. 114/ został wyznaczony na dzień 20 kwietnia 1982 r. o godz. 10.00 w budynku Kuratorium Oświaty i Wychowania, ul. Basztowa 22, sala Nr 90. Jednocześnie przesyłam odpis wniosku dyscyplinarnego o ukaranie i listę członków Komisji Dyscyplinarnej. Zał. 2. Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej /mgr Stanisław Mitek/. //Dalszy ciąg dokumentu na tej samej stronie obejmuje “Wyłączenie” tzn. przepisy dotyczące wyłączenia różnych kategorii osób z prowadzenia sprawy, na drugiej stronie – dalszy ciąg pouczeń nt. wyłączeń potem nt. obrony, skutków niestawiennictwa i przeglądania aktów. Strona 3:// Akta do przejrzenia znajdować się będą u Ob. Barbary Tarnawskiej pok. nr 109 w Kuratorium OiW do dnia 31 marca 1982 r. Wezwanie doręczono w dniu …. 19.. r., podpis doręczającego. #

# //Odpis:// Pieczęć: Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna przy Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krakowie. Lista członków Komisji Dyscyplinarnej na rozprawę p-ko Ob. mgr Barbarze Billik w dniu 20 kwietnia 1982 r. Przewodniczący: Ob. mgr Stanisław Mitek – st. wizytator KOiW Członkowie: Ob. mgr Emilia Rudzińska – z-ca dyr. VII LO w Krakowie Ob. mgr Jan Jeziorowski – st. wizytator KOiW Rzecznik Dyscyplinarny: Ob. mgr Roman Przybyło – st. wizytator. #

# //Odpis:// Pieczęć: Urząd Miasta Krakowa Kuratorium Oświaty i Wychowania 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22. Nr KOW Rd/1330/1/82/P. Kraków, dnia 24. marca 1982 r. Do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krakowie. Wniosek o ukaranie: Obywatelki Barbary Billik, córki Tadeusza i Antoniny, urodzonej dnia 15 października 1937 r. w Krościenku woj. Krosno, rozwiedzionej, bezdzietnej, posiadającej wykształcenie wyższe uzyskane w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, zatrudnionej w zawodzie nauczycielskim od dnia 1 kwietnia 1962 r., posiadającej 20-letni staż pracy nauczycielskiej, zatrudnionej obecnie w IV LO w Krakowie, mianowanej decyzją Inspektora Szkolnego w Krakowie – Podgórze z dnia 1 maja 1972 r., zamieszkałej w Krakowie, przy ul. Spółdzielców 51, dotychczas dyscyplinarnie nie karanej obwinionej o to, że: uczestniczyła w akcji strajkowej prowadzonej przez część załogi Huty im. Lenina, po ogłoszeniu stanu wojennego w dniu 13 grudnia 1981 r. karę dyscyplinarną określoną w art. 76 ust. 1 pkt 3 Ustawy z

KRONIKA
DZIEŃ 135, 26 IV 1982, s.
1087

[1087] dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela tj. karę zwolnienia z pracy. Uzasadnienie: po ogłoszeniu stanu wojennego w dniu 13 grudnia 1981 r. obwiniona nie podporządkowała się zarządzeniom władz, lecz udała się na teren zakładu metalurgicznego Huty im. Lenina i przyłączyła się do tej części załogi tego kombinatu, która podjęła akcję strajkową. W czasie rozwiązywania strajku przez organy porządkowe obwiniona została zatrzymana, a następnie była internowana prewencyjnie w dniach od 16 do 24 grudnia 1981 r. Udział w akcji strajkowej stanowi naruszenie art. 14 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym /Dz.U. Nr 29 poz. 154/ oraz art. 6 ust. 1 Ustawy //str. 2:// z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela /Dz.U. Nr 3 poz. 19/. Wina obwinionej jest bezsporna w zakresie przypisywanego jej czynu. Proponowana zaś kara jest adekwatna do stopnia zawinienia. Czyn ten dyskwalifikuje obwinioną jako nauczycielkę, bowiem sama nie przestrzegając obowiązujących w naszym państwie praw nie może skutecznie słowem i własnym przykładem kształcić i wychowywać młodzież w poszanowaniu Konstytucji PRL jako państwa socjalistycznego. Do wniosku dołączam. 1. Materiał dowodowy zawierający 9 ponumerowanych kart. 2. Tekę akt osobowych obwinionej. Pieczęć: Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego przy Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krakowie mgr Roman Przybyło. Podpis nieczytelny. #

TEKSTY # //Maszynopis:// Relacja z Wrocławia / Po ogłoszeniu stanu wojennego zastrajkowały wszystkie ważniejsze zakłady pracy i uczelnie. Strajkowały m.in. Dolmel, Pafawag, FAT-Fabryka Automatów Tokarskich, Archimedes, Elwro, Wrozamet, Polar, oraz uczelnie – Akademia Rolnicza, Akademia Ekonomiczna, Uniwersytet Wrocławski i Politechnika. / W niektórych wypadkach władze zajęły zakład pracy zanim zjawili się w nim robotnicy. Tak było w zajezdni tramwajowej na Krzykach. zajęto ją w nocy 14.12 o godz. 4 rano oraz w zajezdni na Grabiszyńskiej – trochę wcześniej. W obu przypadkach do akcji użyto kilku żołnierzy z karabinami, którzy przyjechali jednym gazikiem. Na hełmach mieli charakterystyczne siateczki. Nie zdążyli zająć zajezdni na Biskupinie: o godz.

KRONIKA
DZIEŃ 135, 26 IV 1982, s.
1088

[1088] 5 rano 14.12 zaczął się strajk. Tramwajarze domagali się uwolnienia Wałęsy i KK oraz możliwości kontaktu z KK. / Przebieg strajków w ważniejszych zakładach pracy Wrocławia najlepiej oddaje zdanie jednego robotnika: z pięściami nie mogliśmy iść na czołgi, wyszliśmy z zakładu. Na drugi dzień – strajk. Godny podziwu upór strajkujących – po brutalnej pacyfikacji – nowy strajk. Wielokrotnie władze pacyfikowały strajk w Stoczni Rzecznej i innych zakładów. W przypadku zakładu “Archimedes” znana jest dokładna liczba – 4. / Scenariusz pacyfikacji wędzie był podobny: czołgi wjeżdżały do hal fabrycznych burząc ściany i niszcząc maszyny. Za nimi oddziały ZOMO. Czołgi rozjeżdżały kolumny betonowe grubości pół metra. Samochód osobowy został zgnieciony jak wata. jeden ze świadków został przy obrabiarce, gdy nagle usłyszał łoskot i zobaczył lufę nad swoją głową. Za chwilę czołg wjechał przez ścianę i zgniótł obrabiarkę. Człowiek zdążył uskoczyć. Ocenia się, że szczególnie duże straty poniósł Pafawag i Dolmel. Na długi czas zakłady te będą unieruchomione. Zastanawia brutalna bezmyślność z jaką niszczono maszyny. Nie ustalono niestety czy w czołgach były załogi wojskowe i jakiej narodowości. – Równie brutalnie jak maszyny, traktowano ludzi: pałowanie w trakcie wypędzania z hal fabrycznych, potem ścieżki zdrowia. Takie same ścieżki zdrowia stosowano wobec strajkujących na wyższych uczelniach. Nawet sekretarze PZPR brali udział w strajku, przynajmniej jako osoby wspomagające. Senat UW wystosował ostry protest w związku z ogłoszeniem stanu wojennego. Podobnie Instytut Nauk Społecznych Politechniki Wrocławskiej. / Pacyfikacja strajku na uczelniach wszędzie przebiegała podobnie. Dla przykładu opiszemy przebieg wypadków na Politechnice. / Od ul. Smoluchowskiego wyważono bramę, przez którą ZOMO dostało się do gmachu A-1, Równocześnie ZOMO weszło na podwórze przez wybite okna. Drogę wskazywali im agenci SB, którzy z powodzeniem udawali strajkujących. Zostali rozpoznani dopiero gdy wyjęli pistolety w czasie ataku ZOMO. Ale nawet oni zostali spałowani. Nie świadczy to o bezstronności ZOMO, lecz tylko o fundamencie teoretycznym ich szkolenia: bij wszystko, co przed tobą. Zresztą odróżnienie swojego od przeciwnika jest zbyt trudne dla tych młodych ludzi otumanionych

UWAGA! Brak ciągłości tekstu KRONIKI.

Brakuje dokończenia tekstu 135. Dnia Okupacji

oraz kolejnych Dni Okupacji: 136-137.

Mimo braku ciągłości tekstu zachowano ciągłość numeracji oryginalnych kart KRONIKI.

Share:

Author: KSW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *