1. DZIEŃ OKUPACJI niedz. 13.12.81

1. DZIEŃ OKUPACJI niedz. 13.12.81

KRONIKA
DZIEŃ 1, 13 XII 1981, s. 1-2

[1] TVP # Od rana brak programu. # 12.00 przemówienie Jaruzelskiego, na tle sztandaru wojskowego. [001] Po nim hymn narodowy. D.c. programu zapowiedziany na g. 14. # Kilka min. przed 14.00 puszczono pomyłkowo jakieś głosy ze studia na antenę. Program wznowiono kilkanaście min. po 14.00. Powtórzono przemówienie Jaruzelskiego. Potem płk prowadzący dotąd programy wojskowe odczytał proklamację o stanie wojennym i kilka wojennych komunikatów. # 19.30 DTV: to samo, ten sam pułkownik. Ponadto szer. szer. Stefanowicz [002] i Racławicki, w mundurach czytali kolejne komunikaty. [003]

TEKSTY # komunikat KS PAN w Krakowie. [004] Kraków, 13. 12.1981 AD. Koledzy. Po raz 3 w ciągu XX stulecia Polska znajduje się w stanie niewoli. Poprzednie dwa razy znajdowała się ona pod obcymi okupacjami, obecnie mamy do czynienia z samo-okupacją. Nie dajmy się oszukać: nie jest ważne jakim językiem okupant przemawia: niemiecką, rosyjską czy nowomową. Ważne jest jak okupant postępuje. W środku

[2] Europy u schyłku XX wieku pozbawia się trzydzieści kilka mln ludzi podstawowych praw obywatelskich. W imię czego? W imię utrzymania władzy tak skorumpowanej i tak znienawidzonej, że nawet desygnowany przez nią parlament zawahał się poddać jej dyktatowi. Naród polski, kosztem największych ofiar, 2 razy odzyskał niepodległość. Odzyska ją i po raz trzeci. KS PAN w Krakowie. # Kraków, dn. 13.12.1981 r. Uchwala KS Solidarności PAN w Krakowie: Komitet Strajkowy NSZZ Solidarność w PAN w Krakowie w związku z ogłoszeniem stanu wojennego oraz aresztowaniem krajowych i regionalnych władz związku postanawia: 1. Z dniem 14 X1I 1981 r. wszystkie jednostki organizacyjne PAN w Krakowie przystępują do strajku powszechnego. 2. W placówkach PAN strajk ma charakter absencyjny. Członkowie NSZZ Solidarność obowiązani są do opuszczenia miejsca pracy o godz. 10.00 dnia 14 bm. 3. Każde koło określi samodzielnie te czynności, które muszą być wykonywane, aby nie ucierpiały eksperymenty o charakterze ciągłym oraz zorganizuje system informacji pomiędzy członkami. 4. Strajk powszechny odwoła-

KRONIKA
DZIEŃ 1, 13 XII 1981, s. 3-4

[3] ny być może wyłącznie decyzją Komisji Krajowej naszego Związku. 5. Komitet Strajkowy pełni całodobowe dyżury w lokalu KZ Solidarność. W przypadku zablokowania lokalu lub aresztowania dyżurnych informacja o kolejnym miejscu dyżuru zostanie przekazana do k6l. KS Solidarności PAN w Kraskowie. # Komisja Rewizyjna NSZZ Solidarność Regionu Małopolska. Kraków, dn. 13.12.81. Do Komisji Zakładowych NSZZ Solidarność. W związku z bezprzykładnym atakiem związek, w aresztowaniu legalnych władz związku na szczeblu kraju i regionów oświadczamy, że zgodnie z § 33 p. 4 Statutu, [005] który brzmi: “Zastosowanie represji w stosunku do władz Związku i uniemożliwienie im tą drogą podjęcia sensownych decyzji upoważnia Załogi Zakładów Pracy do podjęcia natychmiastowej akcji strajkowej”, oraz Uchwałą Radomską, [006] Związek od poniedziałku rano proklamował powszechną akcję strajkową. Zatem wszystkie Komisje Zakładowe zobowiązane są do odpowiednie wcześniejszego przybycia na teren Zakładu i przygotowania organizacyjnego akcji. Natychmiast po rozpoczęciu strajku należy koniecznie nawiązać kontakt poprzez łączników z zakładami w swoich

[4] pionach. W zakresie form akcji obowiązuje instrukcja strajkowa z marca 1981 r. Za prezydium Komisji Rewizyjnej Regionu Małopolska /-/ Krzysztof Pakoński /przewodniczący/ [007] /-/ Józef Jachimski /wiceprzewodniczący/ [008] . # Komunikat Komitetu Strajkowego NZS NR1. Kraków, dn. 13.12.1981 AD. Musimy ustrzec nasze środowisko przed pacyfikacją. Proklamowaliśmy niniejszym powszechny Studencki Strajk absencyjny. Apelujemy o pozostanie w gotowości w Domach Studenckich i na kwaterach. Ze względów bezpieczeństwa nie tworzymy w tej chwili żadnych sztucznych zgromadzeń, natomiast konieczne jest zachowanie pełnej kontroli i porządku w miejscach naszych naturalnych skupisk /DS, stołówki, itp./. KS apeluje o zawiązywanie się Rad Domów Studenckich kontrolujących stan liczebny na terenie budynku, czuwających nad wejściami, zapewniającymi łączność /łącznicy/. Wszystkie osoby, które ze względów osobistych nie mogą pozostawać w Krakowie proszone są o rozproszenie się. W związku z ogłoszonymi zasadami stanu wyjątkowego, konieczne jest zachowanie wszelkich środków ostrożności: nie tworzenia list imiennych, ścisłe panowanie

KRONIKA
DZIEŃ 1, 13 XII 1981, s.5-6

[5] nad wszelkimi osobami przebywającymi na terenie budynków objętych działaniem Rad itp. Musimy zachować spokój! Wzywany wszystkich studentów o nie podleganie panice i podporządkowanie się zaleceniom Komitetu Strajkowego. Komitet Strajkowy NZS UJ. # Uchwala Senatu UJ z dnia 13.12.81 r. Kroków, dn. 13.12. 1981. Senat UJ [009] wyraża stanowczy protest wobec wprowadzenia w Polsce stanu wojennego i związanej z nim likwidacji praw obywatelskich. Stan ten łamie zawarte umowy społeczne i niweczy wszelkie szanse na porozumienie narodowe. Senat UJ protestuje także przeciw aresztowaniu studentów naszej Uczelni oraz przeciw próbom aresztowania nauczycieli akademickich. Zgodnie z 6-wiekową tradycją UJ Senat tej uczelni uważa za swój podstawowy obowiązek występowanie w obronie ludzi prześladowanych za przekonania polityczne. Senat UJ żąda stanowczo natychmiastowego odwołania stanu wyjątkowego godzącego w podstawowe prawa ludzkie i interesy Narodu Polskiego. Senat UJ. # Do mieszkańców Krakowa. Decyzja generałów wprowadzająca stan

[6] wojenny, oraz aresztowanie działaczy NSZZ “Solidarność”, studentów z NZS i przedstawicieli opozycji demokratycznej spowodowały gwałtowną reakcję społeczeństwa. W całej Polsce wybuchły strajki. Prawdziwą przyczyną ogłoszenia stanu wojenne go przez juntę generałów jest strach przed demokratycznymi przemianami. Od sierpnia 60 roku cale polskie społeczeństwo żyło nadzieją, że i Polska wkroczy na drogę normalnego, demokratycznego funkcjonowania. Decyzje generałów zniweczyły tę nadzieję. Wie dajmy się. zastraszyć policyjnemu terrorowi! Nie wierzmy rządowej propagandzie! MIESZKAŃCY MAŁOPOLSKI! Zaistniała bezwzględna konieczność przekazywania informacji, liczymy na wasza pomoc w szerokiej akcji informacyjnej. Przeciwko przemocy władzy i kłamstwom partyjnej propagandy, możemy odpowiedzieć jedynie naszą czynną postawą i determinacją. Nie ulegajmy emocjom, nie dajmy się sprowokować! Zachowajmy spokój. NIECH ŻYJE SOLIDARNOŚĆ!! NIECH ŻYJE WOLNA DEMOKRATYCZNA POLSKA!! Strajkujący Studenci.

KRONIKA
DZIEŃ 1/2, 13 XII 1981, s. 7-8

[7] FAKTY # Od rana nie działają telefony. # AM w Krakowie ogłosiła strajk okupacyjny [010] aż do odwołania stanu wojennego. Wywieszono flagi na wszystkich budynkach uczelni. Plakaty “Jesteśmy, walczymy, zwyciężymy – Solidarność. #

[29] UZUPEŁNIENIE do 1. DO [011] z 13.12.81 r.  DTV [012] obejmował m.in. informacje o reakcjach świata na wydarzenia polskie. Wszystkie agencje wskazują na ścisły związek między stanem wojennym a uchwałami KK Solidarności [013] w Gdańsku. Reakcje zachodnie: Reagan nie widzi powodu, żeby przerywać weekend, departament stanu odmówił zajęcia stanowiska, kanclerz RFN zaleca maksymalne powściągliwość, na co jest jednoznaczna zgodność na Zachodzie, Haig [014] : naród polski powinien sam znaleźć rozwiązanie swoich trudności bez ingerencji z zewnątrz, Francja – władze nie uczynią absolutnie nic, Dania przestrzega przed dramatyzowaniem, Polsce potrzeba produkcji, Kreisky [015] – ostatnia próba zapobieżenia najgorszej ewentualności, gdy nie udało się pojednanie przeciwstawnych sił. Papież dał wyraz zatroskaniu, wzywa do modlitwy o pokój w Polsce, dosyć krwi przelano w przeszłości w Polsce, nie wolno jej więcej przelewać, poleca Polskę Matce Przenajświętszej. TASS: w obliczu grożącej krajowi anarchii, nieodpowiedzialnych posunięć ekstremalnych sił Solidarności, która rwie się do władzy, internowanie

[30] ekstremalnych przywódców “Solidarności” i członków nielegalnych organizacji antysocjalistycznych // refl.: zestawienie sugeruje antysocjalistyczność także Solidarności// w tym KSS KOR i KPN nastąpiło razem z grupą osób odpowiedzialnych za kryzys Polsce //refl.: Solidarność i ekipę Gierka stawia się obok siebie jako współodpowiedzialnych za doprowadzenie do kryzysu w Polsce.//

Share:

Author: Trener zen

1 thought on “1. DZIEŃ OKUPACJI niedz. 13.12.81

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *