27. DZIEŃ OKUPACJI piątek 8.1.1982 r.

27. DZIEŃ OKUPACJI piątek 8.1.1982 r.

KRONIKA
DZIEŃ 27, 8 I 1982, s.
300

[300] TEKSTY. # //Ulotka wrzucana do skrzynek na listy w blokach mieszkalnych w Prokocimiu, form. A4, powielana na powielaczu białkowym, dwustronnie, przepisana starannie, w odpowiednim układzie, bez błędów, z odstępem 1,5:// SERWIS INFORMACYJNY SKOD NZS nr 2 / O ś w i a d c z e n i e   Studenckiego Komitetu Obrony Demokracji NZS w Krakowie. [247] / Przemoc, której doświadczamy od przeszło dwóch tygodni, obejmuje swym zasięgiem wszystkie środowiska społeczne kraju. Niepewny jest los człowiek, tragicznie rysuje się przyszłość Narodu. Krew przelana bez najmniejszych skrupułów, trwające aresztowania i rewizje, wyroki zapadające w politycznych procesach mają świadczyć o sile rządzącego aparatu. Odwoływanie się do narodowej frazeologii, żonglowanie hasłami o silnym zabarwieniu emocjonalnym, pozorują charyzmatyczne zdolności generalicji. A wszystko to w celu ukrycia faktycznej niepewności. Spoza telewizyjnych kamer i mikrofonów wypełza bowiem słabość i  s t r a c h . / Celem jednostronnie wypowiedzianej Narodowi wojny jest rozbicie jedności Polaków, która tak bujnie rozkwitła po wielkim Sierpniu. Skonsolidowanego społeczeństwa nie sposób zakuć w kajdany, rozbitymi i zalęknionymi rządzić łatwo. Pojedyncza skarg różni się od okrzyku milionów i dlatego każdy wyłom dokonany w zbiorowej solidarności grozi zwycięstwem sił fałszu i niesprawiedliwości. / Grudni dni, które dane nam jest przeżywać są dla nas czasem wielkiej próby. – W czasie, w którym weryfikacji ulegają dotychczasowe opinie o najbliższych, w czasie nieubłaganej konfrontacji przekonań z rzeczywistością okaże się dopiero jak rozumieliśmy znacznie słowa ” S o l i d a r n o ś ć “. Okaże się nasze zwycięstwo bądź klęska. Klęska zaś będzie ostateczna tylko wtedy, gdy w poczuciu niemocy i rezygnacji zaakceptujemy rzeczywistość niezgodną z naszym wyobrażeniami. / Niezależne Zrzeszenie Studentów od chwili powstania we wrześniu ubiegłego roku prowadziło działalność zmierzającą do urzeczywistnienia dwóch uniwersalnych punktów odniesienia: / – niepodległości

KRONIKA
DZIEŃ 27, 8 I 1982, s.
301

[301] Państwa Polskiego, – podmiotowość osoby ludzkiej. / Owe nadrzędne cele zyskały na aktualności dziś, gdy pogwałcono jednocześnie podstawowe prawa człowieka i Narodu. Ze względu na wyjątkowość sytuacji uległy zmianie jedynie m e t o d y  naszych działań, których zadaniem jest doprowadzić do zniesienia stanu wojennego i uwolnienia niewinnie aresztowanych. Działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów będzie polegała na: / 1/ organizowaniu społeczeństwa, a w szczególności środowiska akademickiego, / 2/ prowadzeniu szerokiej akcji propagandowej na rzecz podtrzymania oporu społecznego, / 3/ pracy oświatowo-samokształceniowej zmierzającej do uniemożliwienia władzy niezależności nauki i autonomii szkół wyższych, 4/ obronie prześladowanych za przekonania, oraz ich rodzin, / 5/ stworzenia sieci łączności obejmującej swych zasięgiem wszystkie środowiska, / 6/ zapewnienie normalnego przepływu informacji, zablokowanego przez oficjalną propagandę, / 7/ Kontynuowania działalności wydawniczej. / Liczymy, że nasza aktywność spotka się z szerokim poparciem różnych środowisk, gdyż jej cele stanowią wspólną, niepodzielną wartość dla wszystkich Polaków. Wzywamy Was Rodacy do: / 1/ kontynuowania działalności wszystkich związków, zrzeszeń, organizacji społecznych, towarzystw religijnych, naukowych i kulturalnych, których funkcjonowanie zostało bezprawnie zawieszone, / 2/ udzielanie pomocy wszystkim aresztowanym, ukrywającym się i ich rodzinom, / 3/ odbudowy zniszczonych struktur organizacyjnych, w szczególności NSZZ “Solidarność” i NZS-u, / 4/ manifestowanie swoich przekonań poprzez noszenie emblematów “Solidarności” i NZS-u, / 5/ bojkotu oficjalnych środków masowego przekazu, / 6/ uzyskiwania sprawdzonych informacji, rozpowszechniania ich, oraz przekazywania działającym strukturom NSZZ “Solidarność” i NZS, / 7/ kolportowania druków i wydawnictw niezależnych, / 8/ niestawiania się na przesłuchiwania i odmowy podpisywania deklaracji lojalności wobec junty partyjno-generalskiej, / 9/ uświadamiania żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy MO, / 10/ włączania się do działań podejmowanych przez NSZZ “Solidarność” i NZS. / W obliczu przemocy społeczna jedność winna przejawiać się rozumnym, odpowiedzialnym i konsekwentnym postępowaniem. Zachowanie takiej postawy zapobiegnie zamierzonemu przez władze rozbiciu więzi międzyludzkich, wytworzeniu atmosfery powszechnej nieufności i lęku. Niech

KRONIKA
DZIEŃ 27, 8 I 1982, s.
302

[302] każdy z nas postępuje na miarę swoich możliwości, niech nikt jednak nie zapomni o  o b o w i ą z k u   s o l i d a r n o ś c i . /Kraków, dnia 29 grudnia 1981 roku. / = = = = = Druk: Powielarnia im. Ofiar Grudnia 81. #

# //Ulotka form. A5, przepisana na masz, przez kopię, 1-stronnie, nalepiona na bramie wejściowej do bloku na osiedlu o godz. 13.30: // Rodacy!!! / Minęło ponad trzy tygodnie od dnia, w którym komunistyczne władze przystąpiły do rozprawy ze społeczeństwem dopominającym się o swoje prawa. przy pomocy terroru rozpoczęto likwidowanie zdobyczy Sierpnia 1980 roku. Wojskowa junta wspierana i kierowana przez Rosję przystąpiła do fizycznego niszczenia niezależnych związków zawodowych i ruchów społecznych. W obozach znaleźli się wszyscy czołowi działacze “Solidarności”, członkowie organizacji niepodległościowych, wybitni pisarze, naukowcy, wszyscy ci, którzy mieli odwagę myśleć i mówić inaczej niż przywódcy PZPR. Rygorami stanu wojennego chcą Jaruzelczycy przywrócić sobie posłuch w społeczeństwie, wrócić do starego modelu rządzenia krajem. Nie liczono się z ofiarami, z robotniczą krwią. Aby utrzymać władzę  w swych rękach gotowi są strzelać do nas, zamykać w obozach koncentracyjnych. Ale naród nasz nie ugnie głowy przed komunistycznym reżymem. Będziemy nieprzerwanie walczyć o swoje prawa narodowe i społeczne, o prawdę i sprawiedliwość. Katom naszego narodu wymierzymy surowe kary. Wzywamy wszystkich Polaków do wszelkich dostępnych form oporu przeciw tyranom, do niepodporządkowania się rozkazom WRON-y, do solidarności z prześladowanymi braćmi. Zakładajmy w zakładach pracy komitety oporu. Pierwsza bitwa być może została przegrana, ale ostateczne zwycięstwo będzie przy nas. / Tak nam dopomóż Bóg. / Jeszcze Polska nie zginęła. / Ruch Młodej Polski. [248] #

RELACJE. # Opowiada górnik z Piasta //Chyba z Wujka?//: Było kilka szturmów na dół. Jest ok. 100 postrzelonych w nogi górników. Nie widziałem zastrzelonych górników, widziałem natomiast kilkunastu zabitych Zomowców. Widziałem tego 12-letniego chłopca zatłuczonego przez milicjantów pałkami za rzucanie kamieniami do nich. Widziałem też straszne sceny, jakie działy się na dole. Np. górnicy prześwidrowali świdrem jednego milicjanta, drugiemu kilof przebił hełm

KRONIKA
DZIEŃ 27, 8 I 1982, s.
303

[303] i nie można go było wyjąć z głowy. Innych trzech milicjantów zostało rozbrojonych i na klęczkach prosili o darowanie życia, bo mają żony i dzieci. Górnicy odpowiedzieli, że też mają. Milicjanci zostali jednak prawdopodobnie puszczeni. Szturmują, milicja dawała regularne salwy po nogach. Fikcją jest, że kopalnia normalnie pracuje. Moja szychta [249] np. wydobywała 10-12 ton, a teraz wydobywa niecałą tonę. #

WYDAWNICTWA # W kioskach pokazała się w niewielkiej liczbie egzemplarzy “Jedenaście tysięcy osiemdziesiąta szósta publikacja Książki i Wiedzy”. 16., 18x 28 cm, papier gazetowy, cena 6 zł, tytuł “W odpowiedzi na pytania. Co oznacza stan wojenny?” Zawiera popularny wykład głównych tez oficjalnej propagandy wg jej stanu z drugiej połowy grudnia 1981 r. Tekst obejmuje blisko 7 tys. słów. Wymienia blisko 200 nazw, osób, instytucji i grup z czego 61 % związanych jest z władzą, 32 % z jej przeciwnikami /28 % “S”, 4 % – KPN, KOR, RWE i PSL/, 5″ obejmuje siły, które nie są przez autorów tekstu traktowane ani jako zwolennicy ani jako przeciwnicy władzy: zw. zaw. w w ogóle, robotniczy nurt “S”, działacz “S” Stanisław Zawada, zw. branżowe, zw. autonomiczne, Znak – 1 raz, Kościół 1 raz /Tylko raz wymieniony!//. 2 % wzmianek dotyczy byłych prominentów, ludzi odpowiedzialnych za doprowadzenie państwa do kryzysu gospodarczego, tj. Gierka i Jaroszewicza. Władza jest przedstawiona bezosobowo i anonimowo. Tekst wymienia tylko 1 nazwisko – Jaruzelskiego 5 razy, w tym 1 raz jest on przedstawiany jako “generał, przewodniczący WRON, premier”, a 4 razy tylko jako generał. Ani raz jako I Sekr. KC. Hierarchia poszczególnych elementów władzy wg częstości ich wyliczenia jest następująca: 1. bezosobowa władza 20 razy /władza 10, państwo 4, władze 2, władza ludu, aparat władzy, ludowe państwo polskie, organy państwowe/, 2. rząd i administracja 20 /rząd 8, różne ministerstwa 5, ministrowie, premier, Rada Min., wojewoda i in./, 3. wojsko /WRON 8, wojsko 3, żołnierze, członkowie OC/, 4. MO i SB /MO 7, funkcjonariusze MO 3, SB 3 i in./, 5. Sejm, Rada Państwa 11 /Sejm 6, Rada Państwa 5/, 6. //dopiero tutaj?// partia 11 /partia 6, PZPR 2, ludzie partii 1, komitety

KRONIKA
DZIEŃ 27, 8 I 1982, s.
304

[304] partyjne 1, komuniści 1/, 7. Wymiar sprawiedliwości 10 /sądy 7, prokuratura 2, sądy wojsk. 1/, 8. administracja gospodarcza 5 /kierownik jednostki zmilitaryzowanej, zakładu pracy, przełożeni/, 9. Stronnictwa sojusznicze 4. – “S” pod swą nazwą lub pod słowem “związek” pojawia się 10 razy, 7 razy wymienia się jej organy obecne //KK, Prez. KK, rzecznik prasowy KK/, 4 razy – projektowane /Tymczasowy Rząd Narodowy 3, komisarz ds. referendum nt. sprawowania władzy/. “S” nie jest anonimowa ani bezosobowa: Wałęsę wymienia się 5 razy, Rulewskiego 4, Modzelewskiego 2 [250] , po 1 razie: Karwowski, Andrzej Rozpłochowski, Antoni Kopaczewski, Seweryn Jaworski, Patrycjusz Kosmowski, Michnik, Kuroń, Bujak, Gwiazda, w sumie 20 nazwisk. Lekceważącym “pan” obdarza tekst Wałęsę, Michnika, Kuronia, Bujaka, Gwiazdę, Modzelewskigo. Poza tym “S” występuje pod mniej lub bardziej złośliwymi epitetami: działacze “S”, wielu działaczy “S”, ci z “S”, przywódcy “S”, grupa przywódców, ekstrema “S”, ekstremistyczni, reakcyjni liderzy “S”, bojówki i działacze “S”, niektórzy wytrawni gracze polityczni, prorocy konfrontacji i kontrrewolucji, usłużni dziennikarze, znawcy przedmiotu – ochotniczy eksperci od wszystkiego. //Uderza bezosobowość władzy i dalekie miejsce partii, zerowe znaczenie ZSL i SD, praktyczne pominięcie Kościoła – przeciwstawione “Solidarności” jako zespołowi konkretnych działaczy i ekspertów.// #

WIERSZE. # Czwarta zwrotka kolędy “Bóg się rodzi” śpiewana w co najmniej jednym krakowskim Kościele: /Pociesz Jezu kraj płaczący, / zasiej w sercach prawdy ziarno, / Siłę swoją daj walczącym, /Pobłogosław “Solidarność”. / Więźniom wszystkim daj wytrwałość, / Pieczę miej nad rodzinami, / A słowo ciałem się stało / i mieszkało między nami. #

FAKTY # Kilka obwieszczeń o stanie wojennym w różnych punktach miasta pochlapane tuszem – zielonym, fioletowym, czerwonym. Na poszczególnych obwieszczeniach: duża swastyka nakreślona pisakiem, swastyka odbita z pieczątki gumowej fioletowym tuszem 5×5 cm, napis w poprzek “Podpisano: Rada Ocalenia Własnych Głów, duża pieczęć zielonym tuszem 15×15 cm: kotwica PW i nieczytelny napis. #

KRONIKA
DZIEŃ 27, 8 I 1982, s.
305

[305] # Znak PW kredą pod wiaduktem. # U kard. Macharskiego odbył się opłatek dla członków krakowskiego ruchu oazowego. Po godzinnej mszy św. z kazaniem odprawionej w kaplicy Kurii przez ok. 2 godz. trwało spotkanie młodzieży z kardynałem. Śpiewano kolędy, łamano się opłatkiem, kardynał rozmawiał z wieloma uczestnikami, przepraszał, że tym razem opłatek odbywa się bez poczęstunku. # Przed punktem skupu 20-30-osobowa kolejka ludzi sprzedających flaszki po wódce. Za 15 flaszek można dostać bon na zakup pół litra. # Wystarczy byle jaki powód, żeby dostać zezwolenie na wyjazd do innego województwa. # Napis na spółdzielczym zakładzie fotograficznym: Zgodnie z dekretem o stanie woj. nieczynny aż do odwołania. Prace można odbierać we wtorki i piątki w godzinach… # Tablice i słupy ogłoszeniowe, niektóre płoty itp. miejsca pozalepiane są świeżymi afiszami zapowiadającymi różne imprezy sprzed 13.12. Nalepiono je w pierwszych dniach stanu woj. Poza tym wiszą tylko oficjalne obwieszczenia i niewielkie afisze propagandowe wg kilku wzorów. Zresztą systematycznie zrywane i naklejane znowu w tych samych miejscach. Poza tym wiele miejsc po afiszach zdrapanych. # Kra na Wiśle //Po raz pierwszy chyba od kilkunastu lat// # List miejscowy w Krakowie szedł niecałe 2 doby. #

ZE ŹRÓDEŁ WIARYGODNYCH # Mury i wystawy sklepowe na całym Śląsku i w Zagłębiu wylepione są plakatami i ulotkami rządowymi. # W Krakowie pojawiła się ulotka wielkości pudełka zapałek przedstawiająca Wałęsę pokazującego “gest Kozakiewicza” [251] czyli “wała”. # Do dziś w CBA wisi tablicy “S” z Matką Boską i napisem “Nie traćmy nadziei”. Znak “S” jest przecięty czarną krepą od ogłoszenia stanu woj. # Uczniowie jednego z liceów zaczęli zbierać podpisy pod petycją do władz w sprawie usuniętej z ich szkoły nauczycielki. Nauczyciele powiedzieli jednak uczniom, że to może grozić rozwiązaniem całej szkoły albo też przemieszczeniem nauczycieli z jednej szkoły do drugiej. # W szkole podstawowej złożył wizytę komisarz wojskowy, kapitan, prawdopodobnie lekarz pediatra, który rozmawiał z nauczycielami i grupą uczniów z klas 7. i 8. Zadawano b. odważne pytania. # Maksymalna cena dolara w grudniu 81 wynosiła tys. zł, pół litra wódki 1650 zł. Obecnie 1 dol. = 400 zł. Ceny monet numizmatycznych wzrosły o 50-100 %, złotych i srebrnych o 500-600 % w stosunku do listopada 81. #

KRONIKA
DZIEŃ 27, 8 I 1982, s.
306

[306] LUDZIE MÓWIĄ. # Przeciek ze Szkoły Nauk Polit. przy KC: stan woj. został podpisany 13.12.81 o g. 5 rano po całonocnych targach. A aresztowania zaczęły się dnia poprzedniego wieczorem. # W kop. Wujek 2 górników zginęło zgniecionych czołgami rozbijającymi bramę, kiedy próbowali ją w ostatniej chwili podeprzeć żelaznymi drągami. # Podczas akcji ZOMO w kop. Wujek dzieci rzucały z okien pobliskich domów na samochody i czołgi butelki z benzyną i różne przedmioty. # Osoba, która przyjechał z W-wy, twierdzi, że w Krakowie żyje się jak u Pana Boga za piecem. W-wa jest dokładnie obstawiona. Na ulicach pełno ZOMOwców i żołnierzy. Z drugiej strony W-wa zaklejona jest i zarzucona ulotkami “S”. Są to wierszyki i rysunki satyryczne. # Na gazetce ściennej w liceum napis: Jaruzelski – ty zmoro, ty zginiesz jak Aldo Moro. [252] Miał to być fragment miejscowej “akcji plakatowej”. # Red. Stefan Maciejewski w ogóle nie zjawił się przed komisją weryfikacyjną dziennikarzy. # W poniedziałek będzie podwyżka cen //pojutrze//. # Za 2 tygodnie ma ruszyć “Polityka” w zmienionym składzie redakcyjnym. Wielu dziennikarzy, w  tym Maciej Iłowiecki, spodziewa się zwolnienia. # Dolar jest po 450 zł, kawa 4000 zł kg. # Koło Płocka w pobliżu bazy paliwowej dla samolotów przy szosie leżało 15-20 czołgów, zrzuconych z nasypu i przewróconych. Wyglądało na to, że zrobiło to wojsko. # Pracownik krakowskiego TOS-u twierdzi, że w najbliższym czasie będzie zakaz poruszania się samochodów prywatnych w obrębie śródmieścia lub nawet całego miasta. zakaz taki wprowadzono już w Trójmieście. #

OPINIE. # Muszą być jakieś zmiany. Jaruzelski jest przegrany – może sobie już teraz w łeb strzelić. Ludzie cieszą się i twierdzą, że strajki ciągle są – ale ciche /włoskie/. Ludzie siedzą w pracy, ale nikt nie pracuje, tylko udaje # Przekrój z datą 12.12.81, który został wydrukowany przed 13.12. ukazał się w żałobnej szacie, bo bez koloru, miał na okładce rysunek 3 wron i wynędzniałych ludzi. Czyli Przekrój wiedział, co ma nastąpić. # Ledwie Klag został zastępcą naczelnego w Gadzimechu a już zaczął w nim publikować swoje zdjęcia. #

PRASA # TL. – Skierowano do sądów akty oskarżenia przeciwko grupie byłych pro-

KRONIKA
DZIEŃ 27, 8 I 1982, s.
307

[307] minentów – I sekretarzowi KW w Koninie i Lublinie, dyrektorowi FSM w Bielsku-Białej, wojewodzie wrocławskiemu, prezesowi Gł. Urzędu Ceł, wicepremierowi, sekretarzowi KW, wicewojewodzie, wiceprezydentowi i komendantowi woj. MO w Bielsku-Białej. # Gaz. Pomorska. – Wojewoda bydgoski zezwolił na działalność miejscowych stowarzyszeń i organizacji sportowych, żeglarskich, motorowych, wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego itp. #

PR. # 16-ty stopień zasilania //po raz pierwszy od b. dawna, bo zwykle był 20-ty//. – 10 stycznia nastąpi uruchomienie publicznej łączności telefonicznej miejskiej we wszystkich województwach. Rozmowy będą kontrolowane i przerywane w celu uniemożliwienia wykorzystywania rozmów telefonicznych do działalności przeciwko bezpieczeństwu państwa. W przypadku wykorzystywania rozmów telefonicznych do tych celów, może nastąpić ponowne wyłączenie łączności. # W posiedzeniu Prezydium Rządu poświęconym m.in. sprawom młodzieży udział wzięli przedstawiciele ZHP, ZSMP, ZMW – Ornat, Jaskiernia i Świrgoń. //Niewiele tych organizacji młodzieżowych zostało!//. – Na plenum KW PZPR stwierdzono, że nadal działają przeciwnicy polityczni, przy pomocy ulotek, plotek, nawoływania do oporu. – Z komentarza w dzienniku wieczornym: nie ma rewanżyzmu, ale wykluczone jest pobłażanie dla tych, którzy przez lata kompromitowali partię i osłabiali siłę jej działania. – W Radomiu na posiedzeniu KW PZPR obecny był m.in. z centralnych władz partyjnych Włodzimierz Mokrzyszczak i Zofia Grzyb. – Przegląd prasy: z wypowiedzi Albina siwaka dla TL: byłem na liście do likwidacji. Lista osób przewidzianych do uśmiercenia pojedynczo lub całymi rodzinami jest przerażająco długa. Są tam przede wszystkim nazwiska polskich komunistów. Są i tacy, którym ręki podawać nie trzeba i nie warto. – Inny wyjątek z TL: Onyszkiewicz jest notorycznym kłamcą. – Wyjątkowo niski jest poziom przestępczości. Wczoraj miało miejsce tylko 1 zabójstwo. # O procesie Szczepańskiego tylko 1 zdanie: oskarżony zaczął składać wyjaśnienia. Potem długo o śledztwie w sprawie 80 mln podjętych przez “S” we Wrocławiu. [253] – Atak zimy spowodował opóźnienia pociągów dalekobieżnych. Pociąg z Ełku, który miał przybyć wczoraj do W-wy, rano jeszcze nie dojechał. #

KRONIKA
DZIEŃ 27, 8 I 1982, s.
308

[308] TVP. # DTV. – Biuro Polityczne przyjęło rezygnację Andrzeja Żabińskiego z funkcji I Sekretarza KW PZPR w Katowicach i rekomendowało członka Biura Politycznego, przewodniczącego WRN w Katowicach Zbigniewa Messnera na funkcję I sekretarza KW oraz w kład Egzekutywy KW partii. – Z wielu zakładów produkcyjnych nadchodzą informacje pocieszające i stale oczekiwane o poprawie gospodarki przedsiębiorstw jako pierwszym kroku na drodze równoważenia niedoborów, które narastały przez miesiące i długo muszą być odrabiane. Wiele zakładów wytycza swoje zadania na poziomie wyższym niż przed rokiem. //”Przez miesiące” – a więc winna jest już tylko sama “S”, a nie “przez lata” – wtedy byłaby winna ekipa gierka + “S”//. – Opinia działacza partyjnego: nie może być żadnych odwetów, żadnego odgrywania się. Kto nie wytrzymuje tempa, w jakim idzie partia, ten nie jest naszym wrogiem. – Przystąpiono do zajęć na ostatnich latach studiów dziennych oraz na studiach zaocznych, wieczorowych, podyplomowych i doktoranckich. – Rozpoczął się cykl narad wojewódzkich SD. – Wywiad z kobietą – naczelnikiem gminy. Mikrofon trzyma – co widać tylko przez chwilę – żołnierz w stopniu kaprala. Materiał przygotował jakiś major. – Jako lojalny intelektualista występuje dzisiaj prof. Marian Wojciechowski – szef państwowej służby archiwalnej. – O procesie Szczepańskiego tylko 1 zdanie – szerzej w następnym wydaniu dtv. # Po dtv filmowy reportaż o codziennym dniu pracy w kop. Piast. #

RADIO ZACHODNIE. # Gł. Ameryki. – Tekst oświadczenia Sławomira Mrożka [254] o obj. ok. 80 wierszy maszynopisu, krytykującego wprowadzenie stanu woj. i stwierdzające, że w Polsce nic nie jest normalne, począwszy od 1939 r. //Tekst tego oświadczenia patrz 54. DO z 4.2.82 r. w treści nr 2 Biuletynu małopolskiego – s. 5/6 Biuletynu.// – Rząd wycofał ok. 40 tys. żołnierzy z W-wy i okolicy, a le jest tam i tak ich o 7 tys. więcej niż zwykle. – Minister Spraw Zagr. oświadczył, że od wprowadzenia stanu woj. zginęło 9 osób – 8 w kop. Wujek i 1 w Gdańsku. Ponadto w kop. Wujek rannych było 49 górników i 41 milicjantów. Największe następnie strajków miało miejsce w Katowicach, Gdańsku, Szczecinie,

KRONIKA
DZIEŃ 27/28, 8/9 I 1982, s.
309

[309] W-wie, Wrocławiu, Lublinie i Gorzowie. Po zwolnieniu ok. 800 internowanych pozostało ich jeszcze 5067. – Prymas Glemp potępił zmuszanie do podpisywania deklaracji lojalności i do wypisywania się z “S”. – Podziemny biuletyn “S” kolportowany w Polsce dementuje wiadomość, że rząd rozpoczął rozmowy z przedstawicielami ZZ w tym “S”. Rozmowy takie mogą być podjęte pod następującymi warunkami: 1/ zniesienia stanu woj., 2/ zwolnienia internowanych, 3/ przywrócenia działalności wszystkich organizacji, 4/ wszczęcia przez Sejm dochodzeń przeciwko winnym ogłoszenia stanu woj. – Czeskie ugrupowanie Karta 77 [255] potępiło postępowanie władz polskich. – 3 organizacja charytatywne z USA utworzyły wspólny fundusz pomocy dla intelektualistów polskich. – Wiesław Górnicki w wywiadzie dla gazety francuskiej zapowiedział, że wszyscy działacze “S” zostaną zwolnieni z wyj. M. Jurczyka, który obecny rząd nazwał zdrajcami. Wałęsa czuje się dobrze i za kilka tygodni będzie mógł rozmawiać z dziennikarzami zachodnimi. Górnicki przyjechał na Zachód w mundurze kapitana. # # #

Share:

Author: KSW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *